Extra information

Addendum met handreikingen Workbook 2 CBT
Bij behandelcentra voor verslaving in Nederland en Vlaanderen melden zich steeds vaker mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn om een behandeling te kunnen volgen, maar wel de Engelse taal voldoende beheersen. Voor centra die toch aan deze behandelbehoefte tegemoet willen komen is nu een Engelstalige editie beschikbaar van Werkboek 2 cognitieve gedragstherapie bij middelen en gokken: Workbook 2 cognitive behavioural therapy for substance us and gambling. Dit Workbook bevat de één-op-één vertaling en paginaopmaak van de Nederlandse editie, waarmee veel Nederlandse behandelaren bekend zijn. Om hen verder behulpzaam te zijn is een Addendum gemaakt bij ‘Handleiding 2 Individuele cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik’. In dit Addendum zijn Engelse vertalingen opgenomen van de psycho-educatie in Handleiding 2, uitleg van begrippen en middeleninformatie. Het gaat om een keuze uit Handleiding 2 waarvan verwacht wordt dat daaraan behoefte is. Met name Nederlandse/Vlaamse behandelaren krijgen daarmee steun in de rug om ook cliënten in de Engelse taal te behandelen. De paginacijfers in het Addendum verwijzen steeds naar de desbetreffende pagina’s in Handleiding 2. In de komende tijd zullen indien gewenst uitbreidingen van dit Addendum verschijnen. Wensen en opmerkingen zijn welkom bij de samenstellers en redactie: info@perspectiefuitgevers.nl